Algemene voorwaarden Ontwerp je Bruiloft

Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. – OJB: Ontwerp je Bruiloft – de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Ontwerp je Bruiloft is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65914791; Opdrachtgever: Diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, en/of in wiens naam OJB een bruiloft, verloving of jubileum organiseert of een reservering daartoe pleegt; Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle overige werkzaamheden van OJB. 3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Overeenkomsten en uitvoering 1. Offertes zijn vrijblijvend, en aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 2. Gemaakte (al dan niet mondelinge) afspraken binden OJB vanaf het moment dat deze schriftelijk (dit kan per e-mail) door OJB zijn bevestigd of vanaf het moment dat OJB met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht OJB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OJB het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 5. Indien door OJB of door OJB ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal OJB opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 3. OJB behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en andere onverwachte maar noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. OJB is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

Artikel 4. Betaling 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 60 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en OJB anders is overeengekomen. De opdrachtgever dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bruiloft een tweede factuur van de resterende 40% van het geoffreerde
bedrag te voldoen, middels een tweede factuur. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever, indien van toepassing, een laatste factuur voor eventuele zaken die op basis van nacalculatie overeengekomen zijn. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 2. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. OJB is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling alsmede de buitengerechtelijke kosten conform de geldende wettelijke bepalingen. 3. OJB heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5. Ontbinding en annulering van de overeenkomst 1. OJB heeft het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is OJB gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. Indien opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, is OJB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OJB op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien OJB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door OJB gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen: – Bij annulering tot 2 weken voor de levering: 50% van de totaalsom – Bij annulering vanaf 2 weken voor de levering: 70% van de totaalsom – Bij annulering vanaf 1 week voor de levering: 100% van de totaalsom. 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OJB, zal OJB in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 1. OJB zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van OJB kan worden verwacht. Het betreft hier een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan OJB onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is OJB voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van OJB die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is OJB slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag dat door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert is de maximaal te vergoeden schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €2500. 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OJB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OJB toegerekend kunnen worden; • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 5. OJB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door OJB gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 6. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door OJB voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 7. OJB is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, OJB of derden.

Artikel 7. Vrijwaring 1. De opdrachtgever vrijwaart OJB voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 2. Opdrachtgever vrijwaart OJB voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – vorderingen uit onrechtmatige daad. 3. Indien opdrachtgever aan OJB informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 8. Overmacht 1. In geval van overmacht is OJB niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht. 2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door OJB op de hoogte gesteld van de overmacht. 3. Voor zover OJB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OJB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Klachten 1. Klachten dienen uiterlijk binnen 2 weken na de datum van de plaatsgevonden bruiloft schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij OJB te worden ingediend. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OJB in staat is adequaat te reageren. 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal OJB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

Artikel 10. Verzekering
1. Het is voor opdrachtgever sterk aan te raden een verzekering af te sluiten voor gevallen van overmacht m.b.t. de bruiloft, hieronder vallen ook kosten die veroorzaakt worden in verband met het geheel of gedeeltelijk geen doorgang van de bruiloft, dan wel dat de bruiloft wordt afgebroken, dan wel dient te worden uitgesteld en/of afgelast. 2. Indien opdrachtgever geen verzekering afsluit, dan komen de kosten voortvloeiende uit omstandigheden zoals omschreven onder artikel 8 voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, OJB gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en OJB zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is OJB niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12. Intellectuele eigendom 1. OJB behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 2. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de opdracht uitdrukkelijk toestemming aan OJB voor het gebruik van (eventueel door een derde gemaakte) trouwfoto’s op de website van OJB, een blog en andere sociale media activiteiten, mits het gebruik redelijk is. 3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van OJB, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van OJB toegestaan.

Artikel 13. Hoofdelijke aansprakelijkheid 1. Indien meer (rechts)personen zich als schuldenaar hebben verbonden, zijn zij, alsook hun rechtsopvolgers, tegenover OJB altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 2. Afspraken of overeenkomsten over de draagplicht tussen (mede-)schuldenaren onderling, binden OJB niet. Artikel 14 . Geschillen en toepasselijk recht 1. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de geschillencommissie van de BWPN. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de BWPN, middels mediation, te beslechten. 2. Kan het geschil onderling en met tussenkomst van de BWPN niet worden beslecht dan zal het geschil, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van OJB. OJB blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 3. Op elke overeenkomst tussen OJB en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.